Building Automation System
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ( Building Automation System )

               ระบบ BAS คือระบบควบคุมอัตโนมัติซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิคส์มาใช้ควบคุมและดูแลระบบ หลักในอาคารให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาลเป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบต่างจะทำงานได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
สำหรับอาคารขนาดใหญ่จำเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลงานระบบที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากอาคารขนาดใหญ่มีระบอำนวยความสะดวกภายในอาคารหลายระบบ งานระบบแต่ละระบบก็มีการดูแลและความยุ่งยากในการดูแลแตกต่างกันไป จึงจำเป็จะต้องมีระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ(BAS)เข้ามาช่วย
เพื่อให้เข้าใจระบบBASจึงจำเป็นต้องศึกษาส่วนประกอบของงานระบบต่างดังต่อไปนี้ (Building services systems being controlled)
1.ระบบปรับอากาศ
2.ระบบสุขาภิบาล
3.ระบบดับเพลิง
4.ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
5.ระบบสัญญาญแจ้งเตือนเพลิงไหม้
6.ระบบบบรักษาความปลอดภัย
7.ระบบขนส่งในอาคาร

หลักการทำงานของระบบBAS
ระบบBASเป็นระบบที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุคใช้งานในการตรวจสอบสภาวะหรือสถานะการทำงานของอุปกรณ์ในระบบต่างๆที่ต้องการใช้ควบคุมการ เปิดปิด อุปกรณ์ต่างๆให้ทำงาน ให้ทำงานและใช้ ในการรวบรวมข้อมูลในการที่จะให้ BAS ทำงานดั่งกล่าวนั้น จุดตรวจวัดค่าหรือจุดตรวจสอบ หรือแสดงสถานะทุกจุดของอุปกรณ์ทุกระบบ จะต้องมีการการกำหนดหมายเลขที่แน่นอน และจะต้องให้ BAS นั้นรับรู้ว่า Point นั้นเป็นอะไรเกี่ยวข้องกับระบบใดบ้างและต้องมีโปรแกรมแสดงความสัมพันธ์ ใช้งานอย่างไรและเมื่อใด ในส่วนของจุดที่ต้องควบคุมเพื่อควบคุมการทำงานของ BAS จะแบ่งออกมาเป็นส่วนสำคัญดังนี้
1 Hardware
อุปกรณ์หลักในระบบBASทั่วๆไปประกอบด้วย
1.1 BAS Field points (Remote sensor and Actuator)
1.2 System Controller (BAS Controller)
1.3 Work station (Net work Controller)
1.4 Communication Network