The Sun Electric  เกิดจากแนวคิดและการรวมกลุ่มวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ งานระบบไฟฟ้า ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 9 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นผู้ให้บริการเบ็ดเสร็จในงานด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ทั้ง การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าสื่อสาร และระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยคำนึงถึง ความคุ้มค่า ความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และความปลอดภัยในการทำงาน เราให้บริการกับลูกค้า ทั้งหน่วยงานราชการ , อาคาร , โรงแรม , โครงการ และ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯได้มีการจัดเตรียมทีมวิศวกร และ ช่างผู้ชำนาญไว้คอยให้บริการ  ตามนโยบาย ปัญหาของท่านคือบริการของเรา